Malay
颜色选择
阳光橙
深夜黑
天空蓝
葡萄紫
薄荷绿
深海蓝
首页
论坛
佳礼报道
新闻
搜索
14204
查看
214
回复

转贴 216# 五眼境界各不同

[复制链接]

楼主: taoataoa       显示全部楼层   阅读模式

楼主
发表于 4-11-2009 04:12 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 taoataoa 于 2-10-2010 12:32 PM 编辑

    心经 拼音

     bo ruo bo luo mi duo xin jing
 般若波罗蜜多心经 [原 文]        唐三藏法师玄奘奉诏译

 guan zi zai  pu sa    xing shen bo ruo bo  luo mi duo shi   zhao jian wu  yun jie  kong
 观    自 在    菩  萨,  行    深    般 若    波  罗  蜜  多    时,      照   见    五   蕴   皆  空

 du  yi  qie    ku   e           she li   zi
     度   一   切     苦   厄。        舍  利  子!

      se  bu  yi  kong     kong bu  yi  se    se   ji    shi  kong      kong  ji   shi se
      色  不  异  空,       空    不   异  色,  色   即    是   空,       空     即   是  色。
 
 shou xiang xing shi     yi   fu   ru  shi   she li    zi    shi  zhu  fa  kong  xiang
 受     想       行   识,   亦 复 如 是。      舍  利 子      是   诸    法  空     相。  
 
 bu sheng bu  mie   bu  gou  bu  jing    bu zeng  bu  jian  shi gu  kong  zhong   wu  se
 不  生      不   灭,   不   垢    不  净,    不   增     不 减。     是  故   空      中    无   色,
 
 wu  shou xiang xing shi  wu  yan er  bie  she  shen  yi  wu se  sheng xiang wei chu fa
 无   受     想      行   识。 无    眼  耳  鼻    舌      身    意。 无   色   声    香    味  触  法。
 
 wu yan jie   nai zhi wu  yi shi jie      wu wu ming     yi  wu  wu   ming jing
 无 眼  界,      乃  至  无  意 识  界。    无 无 明,       亦 无  无  明      尽。
 
 nai zhi wu lao si      yi  wu  lao si  jin         wu ku  ji  mie  dao   
 乃  至  无 老  死        亦  无   老  死 尽。        无 苦   集   灭   道。   

      wu  zhi  yi   wu  de     yi  wu  suo de gu
      无   智    亦 无 得。      以 无   所  得 故。
 
 po ti sa  duo  yi bo  ruo bo luo mi duo gu  xin wu gua  ai   wu  gua  ai gu   wu you kong bu
 菩 提 萨  埵    依 般  若   波  罗  蜜  多 故,  心   无  挂    碍   无   挂    碍  故   无 有  恐   怖,
 
 yuan  li   dian dao  meng  xiang   jiu  jing  nie  pan      san shi zhu fo
 远     离   颠     倒   梦       想,      究   竟    涅   槃。      三  世  诸  佛,
 
 yi bo ruo  bo  luo  mi duo gu   de  a    nou   duo luo    san miao san pu ti  
 依 般  若   波  罗    蜜 多  故,   得  阿        多    罗     三  藐   三  菩 提。  
 
 gu  zhi bo  ruo bo  luo  mi duo    
      故  知  般   若   波    罗    蜜 多,  
 
     shi da   shen zhou   shi da ming  zhou   shi wu   shang zhou   shi  wu  deng  deng  zhou
     是  大   神     咒,     是  大  明      咒,     是  无    上      咒,     是   无   等      等    咒。

      neng chu yi  qie ku   zhen shi  bu xu     gu shuo bo ruo bo luo mi duo zhou
  能     除   一  切  苦    真     实  不 虚。    故  说     般  若  波 罗   蜜  多  咒。
 
    ji  shuo zhou yue    jie  di  jie  di    bo  luo  jie di    bo  luo  sheng   jie  di
    即 说     咒    曰:    揭   谛  揭  谛,  波   罗   揭 谛,   波   罗   僧         揭  谛,

      pu   ti   suo   po   he。
      菩    提   萨     婆   诃


南无阿弥陀佛如来.
南无多宝如来. 

南无大势精进真实定如来.

诵咒回向文

愿此报恩经功德,普及父母於一切,
四生六道与含灵,皆共同登圣觉岸。


注:如有需要 Word 或 mp3 文档的请pm我"

[ 本帖最后由 taoataoa 于 23-11-2009 11:22 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 4-11-2009 04:57 PM | 显示全部楼层
想問一下如果要念經回向,念這個也行嗎?謝謝你無私分享·~
回复

使用道具 举报

发表于 4-11-2009 08:45 PM | 显示全部楼层
奇怪的是。。。【心经】出自释迦牟尼如来说法,为什么不皈依释迦如来?

难道大乘人间接认同大乘非释迦佛说?
回复

使用道具 举报

发表于 4-11-2009 08:47 PM | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

[ 本帖最后由 RICYON 于 4-11-2009 08:53 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 4-11-2009 09:54 PM | 显示全部楼层
为什么我会把这心经放上來呢 ?
事情是这样的……
这几个月的行情真的是很不好公司生意真的不这么样.....昨天早上到公司时生产部又报告上來了说工人又走了,生产线要慢下了.....过了一会货仓又來电话说上个月订的材料以有一个多月了現在还进不來,在收不到材料就要停工了” wo.....马上去了那供应商那才知道現在对方要收到錢才給料,烦呀”公司里都没几个錢了.....真不懂要如何是好 ?
直到下午要吃饭时走到食堂時又感到没什么胃口,想想算了到楼下去呼吸下新鲜空气吧,到了楼下后还是感到很烦 !心想不如去做下脚底安摸吧,看看口袋哦手机没帶錢包也没,帶身上才有五块錢 和一張心经 ,心想算了去对面吃个面汤吧随手把口袋的心经拿出來一边走一边读,一去一回 一共读了六遍 .
回到公司后大约下午三 点多时财务高兴的跑过來说收到一笔錢了,kkk又过了一次厄机..... .
上回也一样早上车子壞了又要用錢时看看口袋,口口如也 心烦呀.....当时也是念了念 心经到了下午时一个欠了我錢的朋友自己帶了錢,自己上公司來还我了 ,晚上时还请了我吃了大餐kkk.
又有一回一个老是找我麻烦的同事又在來找我麻烦了 ,虽然心里很气:@ :@ 不过呢心想’不和你斗争了你说你对你就对喽 ,回位子后当心静下來时,念了念心经,到了放工时在次收到消息原來是这位同事是自己做错了 .
你们说我迷信好碰巧也好我相信读心经帶给我的好处 ,其实我读心经也不是很久之前只是通过电脑一直的在自己从播,直到上个星期才发愿 要好好的把这心经给记下來,一个星期里天天 早上半个小时來学习这心经,一个星期也过去了kkk現在总算记下來了 .
現在每天要睡前也來來念几遍早上要出门时也念几遍.一有时間 就静心下來念几遍,念了后感覺真的很好 .

欢喜欢喜.满心欢喜
我的下一个目标,金刚经.


[ 本帖最后由 taoataoa 于 4-11-2009 09:56 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 5-11-2009 10:26 AM | 显示全部楼层
原帖由 我不是神 于 4-11-2009 04:57 PM 发表
想問一下如果要念經回向,念這個也行嗎?謝謝你無私分享·~


你好
(先在此说明各人方法不一)
我的程序是这样的.早上起身后先会洗澡/漱口/净手洁案然后,衣服整齐如有上班就先换上干净的工作服,端身正坐,威仪严肃,与礼佛时无二.所以在读诵经文时,应做观想,如面圣容,如聆听如来金口所宣一般,所读经文字字句句须归自.

念的程序是这样的:(口念和心念都无所谓!)
南无多宝如来(7遍).
南无大慈大悲观世音菩萨(21遍).
南无十方三世,一切诸佛菩萨金刚护法圣众(7.

从头到尾念第一遍  
每次完整的一遍是这样的:(从观自在菩萨 行深般若波罗蜜多时……一直念到即说咒曰 揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提娑婆诃)


从头到尾念第二遍  
从头到尾念第三遍  


再念心经心咒21遍(揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提娑婆诃)  
念完三遍后,再念心经心咒21遍(揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提娑婆诃)记数就用手指来计’21遍心咒是一个规定的数字!象这样的三遍心经加21遍心咒,是完整的一次祈愿程序。当然越多次完整的越好,多多益善!到时候你就会知道心经的好处了。


最后再念祈求文:弟子***诚心祈求南无大悲观世音菩萨和诸护法金刚帮弟子***达成……(你的良好愿望)!

再念感谢文:弟子***诚心感谢南无大悲观世音菩萨和诸护法金刚!

[ 本帖最后由 taoataoa 于 5-11-2009 10:33 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 5-11-2009 10:29 AM | 显示全部楼层
当然你如果感觉还想念些佛号也行,如我在念时也会多念:

1)南无阿弥陀佛.
2)南无大慈大悲观世音菩萨.
3)六字大明咒.
4)六道金刚咒.
5)佛顶尊胜陀罗尼心咒.
6)报父母恩咒.

凡读诵之时,不必求解其经义, 只须把握好现前一念,念得清楚,听得明白,不思前文不想后义,不急不缓地直直念去 .这样读诵受持,其功德利益亦是不可思议也.良以念得清楚即是观,听得明白即是止,周而复始即是止观双修,解行并进也.所以只要行人能以持久之心坚持读诵,自有法境双忘.理智冥契之时.
能遇见心经,就是知 ,能念诵心经,就是行 ,能得到加持,就是证 ,非常的高兴能念心经,其实这个心经非常的重要,平时有麻烦是可以靠心经来帮忙度过难关的!简单又功效宏大
反复的求观世音菩萨帮达成心中的好的愿望!一般而言,观世音菩萨绝对会闻声救苦,帮我达成心中的善愿,关键就是看我们去不去念.其次要注意的是;是念心经不是首先要去理解其中的深奥意思的.意思就是说先什么都不管念就是了,当有机缘份时自然会有人会和你解说这心经的内容
当然念心经或念佛会给我们无形的帮忙不过一切还要看自己的心是否.......
一心向善(这点很重要).


以上为个人的感觉如有错的地方请大家指出 .

愿大家: 无量受福. 吉祥如意.

[ 本帖最后由 taoataoa 于 5-11-2009 10:32 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 5-11-2009 10:35 AM | 显示全部楼层
下边是我找到的一些资料你可以参考一下.....


常用回向偈、回向文
回向偈一
愿以此功德。庄严佛净土。
上报四重恩。下济三途苦。
若有见闻者。悉发菩提心。
尽此一报身。同生极乐国。


回向偈二
愿生西方净土中,九品莲花为父母。
花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣。


回向偈三
大慈菩萨回向偈
十方三世佛,阿弥陀第一;
九品度众生,威德无穷极。
我今大皈依,忏悔三业罪;
凡有诸福善,至心用回向。
愿同念佛人,感应随时现;
临终西方境,分明在目前。
见闻皆精进,同生极乐国;
见佛了生死,如佛度一切。
无边烦恼断,无量法门修;
誓愿度众生,总愿成佛道。
虚空有尽,我愿无穷。
虚空有尽,我愿无穷。


回向偈四
普贤菩萨发愿偈
愿我临欲命终时,尽除一切诸障碍,
面见彼佛阿弥陀,即得往生安乐刹。


回向偈五
文殊菩萨发愿偈
愿我命终时,尽除诸障碍,
面见阿弥陀,往生安乐刹。


回向偈六
愿以此功德。庄严佛净土。
上报四重恩。下济三途苦。
普愿尽法界。沉溺诸有情。
若有见闻者。悉发菩提心。
尽此一报身。同生极乐国。
愿消三障诸烦恼,愿得智慧真明了,
普愿罪障悉消除,世世常行菩萨道。


回向偈七
愿以此功德,普及于一切。
我等与众生,皆共成佛道。


回向偈八
世界和平,人民安乐。
正法久住,法轮常转。
灾障消灭,祸患不生。
法界有情,同生极乐。


回向偈九
我今称念阿弥陀,真实功德佛名号,
唯愿慈悲哀摄受,证知忏悔及所愿。
我昔所造诸恶业,皆由无始贪瞋痴,
从身语意之所生,一切我今皆忏悔。
愿我临欲命终时,尽除一切诸障碍,
面见我佛阿弥陀,即得往生安乐刹。
我既往生彼国已,现前成就此大愿,
普愿沉溺诸众生,速往无量光佛刹。


回向偈十
西方发愿文
稽首西方安乐国,接引众生大导师。
我今发愿愿往生,唯愿慈悲哀摄受。


回向文十一
佛光注照。本命元辰。灾星退度福星临。
九曜保长生。运限和平。福寿永康宁


 备注:不论念经念佛,念完后都要念一遍回向偈回向文。即使做完一件善事也要念回向偈回向文。要回向到西方极乐世界去。回向的功德越多,往生的希望就越大。回向偈回向文有很多,可任选适合自己的一个即可。(每句字数相等叫回向偈,句子长短不一,叫回向文。)上面是本站简选的十一个回向偈(文),其中第一个最常见,其目的是求生西方极乐净土。
 另外补充说明一点:如若以诵经念佛来超度自己的冤亲债主时,应该用传地藏法门网页中所附注的专用回向文。(超度幽冥界众生时最好诵读《地藏经》,可以起到很好的开示作用,净空法师在有关超度问答中已经提及:幽冥界众生最喜欢听的就是《地藏经》。对于法界众生、仙众等冤亲债主也可以诵《金刚经》。)
 若向佛菩萨许愿,例如求自己父母身体健康,疾病早日痊愈等愿时,也无需再用上面的回向偈,只要酌情向佛菩萨陈述,表达清楚用意即可。例如:愿将此诵经(念佛)的功德回向给我的母亲,愿她能早日康复,不再受疾病之苦……”,并没有固定的行文,只要诚心,无论你怎么说,怎么回向,佛菩萨都会感应的。有关回向的相关内容,请参阅印光大师:论回向网页。
回复

使用道具 举报

发表于 6-11-2009 05:26 PM | 显示全部楼层
謝謝樓主~真是感恩!
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 7-11-2009 11:07 AM | 显示全部楼层
原帖由 我不是神 于 6-11-2009 05:26 PM 发表
謝謝樓主~真是感恩!能遇见心经,就是知! 能念涌心经,就是行, 能得到加持,就是证"

有机会一起 学习心经,也是我们大家福报 "


欢喜欢喜 .满心欢喜

同时也和你分享一下这个报父母恩咒.

念了这个咒可以为现世父母增福增寿,为过世父母住生净土。


南无密利多 多婆曳 娑呵.

nán  mó  mì  lì  duō duō pó yì suō  hē
南   无  密   利  多   多  婆 曳  娑   呵

功德简介:
多生累劫之父母恩重难报, 却无以为报, 则有佛教报父母恩咒, 每逢农历七月中每日念踊报恩咒四十九遍, 可报父母恩, 为现存父母延寿, 为过世父母超拨, 如一日未诵, 次日可讣诵
.

注: 尽孝之心又何止拘泥于七月啊, 报恩要即时,如有时间就多多默念后回向给于父母吧
.诵咒回向文

愿此报思经功德, 普及父母於一切,

四生六道与含衣, 皆共同登圣觉岸.


注:如有需要 Word 或 mp3 文档的请pm我 "
你们如果不懂的,可以到这去下戴喔.
http://music1.fjnet.com/attachment/MP3/20090820/20090820214006_114.mp3
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 11-11-2009 11:14 AM | 显示全部楼层
转贴一遍,莫善知识在读心经后的感应 .

汇报末学读心经金刚经等的收获和感应.

引用地址:http://www.xici.net/b1136401/d97175888.htm [复制超文本复制]

09年8月初,末学被家里官司还是工作不顺利发不出工资而苦恼,又为学佛没有定课而困惑,最后反复选择了三篇最经典的佛经和修行办法,就是发愿49天内,持戒布施放生之外,每天读《金刚经》《大悲咒》一遍,背《心经》7遍。
相继我发过的帖子:http://bskk.com/viewthread.php?tid=216753&extra=&page=1

求佛保佑一是官司顺利,二是事业摆脱困境。之后,基本坚持每日功课,另外常念南无大悲观世音菩萨和南无阿弥陀佛;持戒上尽量素食不邪淫妄语;放生上买过6条鱼放到河里去了;布施上,我用短信给李连杰的壹基金捐款,每月包月捐10元,平时常用短信1元、1元的捐,李连杰是佛教徒,壹基金很透明,我相信捐的善款会被用来做好事。

说说收获,感觉相貌端正,心态平和了。更难以置信的是,才读到第17天,几乎所有向佛求保佑的事情都实现了,官司上,突然申诉立案成功,申诉现在法院都不愿意办,很难得,这两天又请到了国家法律领域的一位官员,是我的一个朋友帮助的,非常顺利,他帮我解答了疑问,还愿意伸张正义来帮忙,非常不可思议。

工作上,刚读一两天的佛经,就有朋友拉我去一家大公司,职位待遇都很好,这家公司以前就挖我去,但是现在已经没有机会了,因为种种人事问题,但现在突然让我去,都谈好了,现在就等着办手续了。我的钱在这两天办事和还贷后,已经家底不到1000元了,很紧张了,还要养孩子,突然单位的2万多元工资发了,不冻饿之忧了。佛言不虚,伟大的佛陀,伟大的观世音菩萨,这是我真实的经历,如有一句假话,愿坠无间地狱。因为隐私,不想写太详细,但谁感兴趣,可站内短信交流,早日升起正信吧.

南无本师释迦牟尼佛!
南无阿弥陀佛!
南无大悲观世音菩萨!!

诵咒回向文

愿此报思经功德,普及父母於一切,


四生六道与含衣,皆共同登圣觉岸.

[ 本帖最后由 taoataoa 于 11-11-2009 11:20 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 11-11-2009 11:20 AM | 显示全部楼层
揭    谛   揭  谛,     波    罗 揭 谛,    波   罗   僧         揭  谛,

      菩 提   萨     婆   诃
最后这句陀罗尼很重要。。。
回复

使用道具 举报

发表于 11-11-2009 09:52 PM | 显示全部楼层
我看法是,念心经切忌念到逐境而生,危险!

[ 本帖最后由 沧浪澈 于 11-11-2009 09:58 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 12-11-2009 08:21 AM | 显示全部楼层
我的持经咒感应:

我在寻找工作已经一段时间了。通常一面试就。。。要不然就不符合我想要的。不然就是我要的放我飞机。。。生活落魄的我。。。

最近一直在开始的精进持经咒。每一个晚上睡觉前,都会持。结果不可思议事情发生了。我收到一个call...要去面试。知道那个office building 是我最不喜欢的地方。但是当我上到那个building时。。很多特别的东西都发生了。。。。。。那样的building....office, job nature 都是我想要的!而且面试得也不错。。。。我没个晚上还是继续在念。。。虽然表面上感觉不到什么,但是每个晚上,我念着念着,总感觉那种心情。。。心境。。。慢慢的在改变。。很轻松。。。而且最近真的很多如意的事情慢慢的靠近我。。

昨天早上,sales manager打电话给我让我下星期一2nd interview,还说了。。。多数会聘请我。我很开心!马上就去买了些鲜花。。。然后去供佛。。。希望下星期1 给我的消息是最好的!阿弥陀佛!


弟子持的是:摩利支天陀罗尼经x1,心经x1,准提佛母真言x7,大悲咒x5,往生咒x7,回向。我会慢慢增加其他经咒的。阿弥陀佛。

[ 本帖最后由 小优优 于 12-11-2009 08:24 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 12-11-2009 07:29 PM | 显示全部楼层
楼主,我不明白为什么念经会有那么大的功效?不过,我也替你开心。善哉,善哉
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 12-11-2009 09:28 PM | 显示全部楼层
原帖由 小优优 于 12-11-2009 08:21 AM 发表
我的持经咒感应:

我在寻找工作已经一段时间了。通常一面试就。。。要不然就不符合我想要的。不然就是我要的放我飞机。。。生活落魄的我。。。

最近一直在开始的精进持经咒。每一个晚上睡觉前,都会持。结果不 ...是吗真好:歡喜 欢喜
在此愿:南无多宝如來 加持于你.


是的持經咒的感應真是不可思议 .


我这几天也開始斷斷續續的收到了一些订單了 ,而之前一些做很难處理很困难的事情現在也出現了轉變.

不過有些事说不清楚的,有就有没有就没有喽,无需強求.

希望你了解心經里的一段:
心无挂碍。   无挂碍故, 无有恐怖,
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 12-11-2009 09:39 PM | 显示全部楼层
原帖由 大肚皮豚 于 12-11-2009 07:29 PM 发表
楼主,我不明白为什么念经会有那么大的功效?不过,我也替你开心。善哉,善哉


kakaka......
这個问题嘛.......我也不知要如何回答板主
,不然你照上邊的方法持此心经一段时間 喽.......
我相信你只要 信心与誠心 ,你自然會得到答案"

清風,明月.......心安然.

在此也愿:南无大势精进真实定如來 加持于你.
回复

使用道具 举报

发表于 13-11-2009 10:13 AM | 显示全部楼层
原帖由 taoataoa 于 12-11-2009 09:28 PM 发表是吗真好:歡喜 欢喜
在此愿:南无多宝如來 加持于你.

是的持經咒的感應真是不可思议 .


我这几天也開始斷斷續續的收到了一些订單了 ,而之前一些做很难處理很困难 ...
其实我也是没有所求。。有就有,没有就没有。。。的心态!只是。。。总之。。。。阿弥陀佛啦!
回复

使用道具 举报

发表于 13-11-2009 11:42 AM | 显示全部楼层
原帖由 taoataoa 于 4-11-2009 09:54 PM 发表
欢喜欢喜.满心欢喜
我的下一个目标,金刚经.


也是我的下一个目标,最近忙于工作所以念少了。我念过心经,佛母准提神咒,六字大明咒,大吉祥天女咒,大悲咒,忏悔文,普门颂,梵音大悲咒,毗卢遮那佛咒,绿度母心咒,梵音心经,地藏本愿经和最近的药师经。

地藏经的感应最强烈。。。想问一下摩力支天咒谁有吗?

[ 本帖最后由 不是个好男人 于 13-11-2009 11:45 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 13-11-2009 12:08 PM | 显示全部楼层
原帖由 不是个好男人 于 13-11-2009 11:42 AM 发表


也是我的下一个目标,最近忙于工作所以念少了。我念过心经,佛母准提神咒,六字大明咒,大吉祥天女咒,大悲咒,忏悔文,普门颂,梵音大悲咒,毗卢遮那佛咒,绿度母心咒,梵音心经,地藏本愿经和最近的药师经。
...
我有。。。不过。。。他的咒要和他的经一起念。。。因为经里有咒了!给你看看。。你自己就明白我说什么。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 | 登入

本版积分规则

 WeChat
 CARI App
Get it FREE Google play
 Instagram
cari_malaysia
FOLLOW
- 版权所有 © 1996-2020 Cari Internet Sdn Bhd 佳礼网络有限公司 (483575-W) -
Private Cloud provided by IPSERVERONE
0.205428s Gzip On
快速回复 返回顶部 返回列表